Uwaga na „Czyste powietrze”

W związku z doniesieniami o nieuczciwych wykonawcach oferujących prace z dofinansowaniem z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, pragniemy poinformować, że beneficjent dokonuje wyboru wykonawców realizujących usługi, dostawy lub roboty budowlane na własne ryzyko.

Nie ma żadnej umowy ani zobowiązania między wykonawcami a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją projektu zawieranych przez beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez wnioskodawcę bez nacisków i pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym, w tym z sąsiadami i w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy przed podpisaniem umowy. Pierwszym krokiem, aby zweryfikować uczciwość firmy, jest sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach, czy firma jest zarejestrowana i prowadzi aktywną działalność. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), REGON oraz Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (tzw. biała lista podatników VAT). Warto również sprawdzić opinie o firmie publikowane w Internecie.

Wybór polecanego lub znanego wykonawcy przez wnioskodawcę minimalizuje ryzyko oszustwa. Należy jednak pamiętać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Uwagę należy zwrócić na wykonawców, którzy oferują usługi pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” bezpośrednio na swój rachunek bankowy. Należy również sprawdzić nazwę i adres firmy, czy nie budzą wątpliwości.

Proponowane